samxlp520 发表于 2011-5-7 10:28:47

ATXMEGA AD差分增益

大家好:
       现在有个东西要用到ATXMEG 芯片内部的ADC 差分增益功能。因为对这个单片机不是很熟悉,请有用过的朋友发个DEMo参考一下。在些先谢了。,
页: [1]
查看完整版本: ATXMEGA AD差分增益